સ્વચ્છતા એજ સેવા કાર્યક્રમ અંતર્ગત માન.વડાપ્રધાનશ્રી નાં જીવંત પ્રસારણ