સોસાયટીઓમાં, કોમર્શીયલ વિસ્તારોમાં તથા સ્કૂલમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક ન વાપરવાની સમજ આપવામાં આવી.