સ્વચ્છતા એજ સેવા અંતર્ગત એમ આર સેન્ટર પર પ્લાસ્ટિક કચરાનું સેગ્રીગેશન કરવામાં આવ્યું.