નમામિ દેવી નર્મદે મહોત્સવમાં સ્વચ્છતા હિ સેવા અંતર્ગત જન જાગૃતિ માટે રેલી