પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત વિષય પર સ્કૂલોમાં વકૃત્વ સ્પર્ધા,ચિત્ર સ્પર્ધા અને નિબંધ સ્પર્ધા કરવામાં આવી