સ્વચ્છતા એ સેવા અંતર્ગત શાળાના બાળકો દ્વારા શ્રમદાન