સ્વચ્છતા એજ સેવા અંતર્ગત સફાઈ કામદારને તાલીમ અને પ્રોત્સાહન