શાળાના બાળકો દ્વારા સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત વિષય પર જન જાગૃતિ માટે સાઈકલ રેલી