મહાત્મા ગાંધીજીના ૧૫૦ જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ફીટ ઇન્ડિયા પ્લોગીંગ રન મેરેથોન દોડ